STIFTELSEN

Søndag den 1. august 1926 ble der av fotballinteresserte sammenkalt til et møte på “Logen” for konstituert dannelse av en idrettsforening.

Foreløbig ble der oppnevnt en banekomite til å bese og for de interesserte forelegge de forskjellige alternativer til idrettsplass.

Banekomite

Karl Nymoen (formann)
Helmer Christoffersen
Bjarne Oseth
Nils Larsen
Edvard Bohne

Banekomiteens undersøkelser resulterte i innkallelse til et nytt møte på “Logen” onsdag den 11. august kl.19.00.

Etter at de forskjellige tilbud var blitt forelagt, ble man enige om å gå igang med starten av foreningen, og 29 medlemmer ble innmeldt. Navnet ble Steinberg Idrettsforening hvorpå man gikk over til valg av styre.

Styret

Formann ble: Helmer Christoffersen
Viseformann: Almer Oseth
Kasserer: Nils Larsen
Sekretær: Edvard Bohne
Styremedlem: Carl L. Nedberg
Supplanter : Bjarne Oseth og Olaf Nedberg

Kontingenten for 1926 ble satt til kr. 2,00 pluss en krone i innskriveisespenger. Der forelå to tilbud på baner.

Et fra Almer Oseth på kjøp av hans sandtak for kr. 500,-. Tiltross for dette billige tilbud måtte banekomiteens flertall fraråde kjøp, da arbeidet ville komme til å strekke seg over et meget langt tidsrom, og samtidig la man beslag på medlemmenes arbeidsydelser, som man fant tvilsomt at nogen i lengden ville holde ut med.

Fra lærer Henriksen var innkommet tilbud på ca. 8 mål av hans løkke til en pris av kr. 4000,- Man fant å måtte holde seg til dette tilbud, da prisen var rimelig, og stedet ideelt som idrettsplass. Styret skulle imidlertid forhandle med Henriksen og forelegge resultatet på et senere møte. Premissen var: Leie av banen for et tidsrom av 3 år, og derpå kjøpe plassen for kr.4000,-

Søndag den 15. August holdes styremøte til behandling av innkjøp av banen.

Fremmøtte var:
 • Selgeren:
  • Henriksen
 • Fra foreningen:
  • Carl N. Nedberg
  • Helmer Christoffersen
  • Almer Oseth
  • Edvard Bohne

Efter utmåling av banen fandt man at den var for smal, man måtte derfor måle 100 meter fra øverste delen og nedover for å få banen lang nok. Dette stykket ble man enige om å foreslå for foreningen å kjøpe: 100 meter fra øverste dele og nedover (østover), og tversover nordvest, ca. 104 meter.

I styremøte ville Henriksen ikke forlange noget, da han for sikkerhets skyld måtte forelegge forslagene for Kreditforeningen.

Styrets forslag var: Kreditforeningen overdrar kjøpesummen til oss mot kommunal garanti, eller, at der intet var i veien for at banen kunne overdras på kjøpekontrakt til foreningen mot at foreningen betalte renter og avdrag til Hr. Henriksen, og efter et senere bestemt tidsrom innbetalte det resterende av kjøpesummen mot skjøte.

På styremøte Torsdag den 26.August hvor også lærer Henriksen var fremmøtt, meddelte han at der intet var i veien for kjøpet fra bankens side. Han hadde imidlertid funnet ut at banen fremdeles var for kort når man tok hensyn til vinkelen så vi kom yderligere ned. Han skulle imidlertid selge efter kr.4,50 pr.mål. Styret besluttet da å måle ut banen nøyaktig efter vinkelen, hvorpå man gikk over til skriving av kjøpekontrakten som vedlegges protokollen.

Arealet ble etter nøyaktig utmåling ca. 11 mål. Henriksen gikk dog tilslutt med på å selge overnevnte areal for kr. 4.500,-

Man besluttet enstemmig å gå til kjøp av bane på lærer Henriksens løkke. Kjøpekontrakten som var vedlagt protokollen ble gjennom sekretæren oversendt til underskrift av selgeren med anmodning om tinglesning. Man besluttet å gå igang med planer og etc. av banen straks.

Helmer Christoffersen
Foreningens første formann:
Helmer Christoffersen
Følgende lov for idrettsforeningen ble etter et par bemerkninger vedtatt:

LOV FOR STEINBERG IDRETTSFORENING

§ 1

Steinberg Idrettsforening blev stiftet den 11. August 1926 og foreningens farver er sort og hvitt.

§ 2

Foreningens formål er gjennem dyrkning av fotball, ski, ishockey og friidrett og arbeide for medlemmenes legemlige utvikling og kameratskap.

§ 3

Steinberg Idrettsforening slutter seg til Buskerud Distriktlag for idrett. Og til Norges Fotballforbund gjennem Øvre Buskerud Fotballkrets.

§ 4

I foreningen kan opptas aktive og passive medlemmer – såvel damer som herrer. Indmeldelse skjer skriftlig til styret der avgjør om opptagelse kan finnes sted. Utmeldelse skjer skriftlig.

§ 5

Der avholdes en vår og en høst generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling så ofte som styret eller 1/3 av medlemmene finder det påkrevet. Enhver generalforsamling som er innkalt på lovlig måte er beslutningsdyktig.

§ 6

De ordinære generalforsamlinger inkalles med 14 dagers varsel og medlemsmøter med 3 dager. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret ihende 8-åtte- dage før disses avholdelse.

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens høieste myndighet. Foreningen administrerses av styret der består av: formand, viseformand, kasserer, sekretær samt l styremedlem.

§ 8

1. På høstgeneralforsamlingen velges:

a) Formand, sekretær, l styremedlem samt supl., l revisor og opmand.
b) l merkekasserer, 4 underkasserere.
c) Festkomite bestående av 5 medlemmer.
d) Fotball og friidrett, hver 3 medlemmer, de forskjellige lag oppsettes av de respektive utvalg. Kaptein for fotball og ishockey velges i god tid før sesongens begynnelse. Spillerne velger kaptein.

2. På vårgeneralforsamlingen velges:

a) Viseformand, kasserer som materialforvalter. 1 revisor.
b) Representanter til forbunds-distrikt og krets-ting. Valg på samtlige styremedlemmer foregår skriftlig.

§ 9

Formanden har å sammenkalle generalforsamlingen, styre og medlemsmøter. Han representerer foreningen og er således ogsa pliktig å avgi rettslig møte på dets vegne.

§ 10

Kassereren mottar og oppbevarer foreningens midler og utbetaler kun efter formandens anvisning. Han har å holde foreningens regnskaper til enhver tid a jour og fremlegger disse på generalforsamlingen i revidert stand.

§ 11

Sekretæren ffører foreningens forhandlingsprotokoll, tillike med dens korrespondanse i samråd med formanden. Protokollen fra styre og medlemsmøter oppleses på hvert møte.

§ 12

Materialforvalteren oppbevarer foreningens materiell og har ansvaret for at samme til enhver tid er iorden.

§ 13

Kontingenten for hvert år fastsettes på hvert års høstgeneralforsamling.

§ 14

Stemmerett har alle medlemmer, som har betalt Sin kontingent, dog ikke under 16 år.

§ 15

Foreningens styre har den bevilgende myndighet i alle pengesaker. Pantsettelse av foreningens eiendele må ikke finnes sted uten generalforsamlingens samtykke.

§ 16

De medlemmer som på en eller annen måte forbryter seg mot disse love kan ekskluderes efter styrets bestemmelse. Forandringer i disse lover kan bare behandles på lovlig innkalt årsmøte og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Endringene må approberes av distriktslaget.

§ 17

Foreningens oppløsning.

 1. Foreningens oppløsning kan kun finne sted på ordinær generalforsamling. Forslag herom må være innsendt til bestyrelsen 1 mnd. før generalforsamlingen avholdes og være undertegnet av minst 2/3 av medlemmene. For å beslutte foreningen oppløst, kreves et flertall på 3/4 av de avgitte stemmer.
 1. Ved foreningens oppløsning disponeres dens aktiva av styret i Buskerud Distriktslag for idrett til fremme av idrettsaken i Stenberg. Hvis der imidlertid ikke innen to år er dannet noget nytt idrettslag på Stenberg, disponeres aktiva av samme styre til fremme av idretten i distriktet.

Disse love er vedtatt og kan kun forandres på ordinær generalforsamling med 2/3 majoritet.

ER DU MEDLEM AV EN FORENING, SKAL DU IKKE VÆRE DER FOR Å BLI OPPVARTET AV ANDRE! DU SKAL PERSONLIG GÅ INN FOR Å HJELPE ALLE SOM TRENGER HJELP!

Tirsdag den 21.september 1926 ble holdt det første medlemsmøte, der det ble bestemt å holde en basar på gamleskolen, som direktør Heyner hadde stilt til disposisjon for foreningen. Basaren ble anbefalt holdt lørdag den 25.september. ble vedtatt.

Likeledes ble der besluttet å gå til innkjøp av gjenstander til ca. 100 kroner.

Innkjøpt ble:

 1. 1 lysekrone
 2. fotballstøvler
 3. vaskesevise
 4. 6 par kopper
 5. 1 kjøttkvern
 6. 1 kaffekvern
 7. + tombolagjenstander

tilsammen kr. 100,-

Som en liten oversikt er nedenstående gaver oppført:

 1. Brdr. Nilsen: I kasse Fiskeboller
 2. Lyche & Co: 1 urne i kobber
 3. Brdr. Bardalen: 12 bordkniver
 4. Grøstad & Wold: skrivepapir
 5. Helmer Christoffersen & frue: 1 fag gardiner og 1 silkejumper
 6. Marthe Christoffersen: 1 dukke
 7. Nils Larsen & Edv. Bohne: kaker
 8. Gross. Skatvedt: 1 box kjeks
 9. Peder Danielsen: 2½ kg. sjokolade
 10. Glassmagasinet: 2 blomsterurner
 11. Carl L. Nedberg: ½ års ab. på Fremtiden.
 12. Fra hver av gårdbrukerne på stedet fikk vi 1 tønne poteter.

Resultatet fra basaren fremviste et netto resultat på kr. 1.450,-. (Det ble besluttet at kjøpe en glassrute, og indsette på skolen. Ruten var knust ved fotballsparking i tiden vi hadde basar.)

GÅ IKKE INN I EN FORENING FOR Å BLI “STJERNE”, MEN GÅ INN FOR Å TRENE KROPPEN DIN, OG SKAFF DEG GODE VENNER.

FORENINGENS FØRSTE GENERALFORSAMLING

Den første generalforsamlingen ble holdt på losjelokalet 15.november. Helmer Christoffersen ble gjenvalgt til formann, og han påtok seg også å være opmann. Styret fungerer foreløbig som fotballkomite. Til å arbeide på plassen ble uttatt:

 • Kristian Hansen, Ivar Larsen,
 • Marinius og Fritjof Skar.

Kontingent for 1927 : kr. l,- pr.kvartal.

Formannen fikk i oppdrag å tilskrive fotballforbundet med forslag av drakter, farve: lyseblå genser og bukse.

Kassereren skulle ta ut pengene i Eker Sparebank, Hokksund, og indsette dem i Nedre Eiker Sparebank, Mjøndalen grunnet senere låneforhold.

SKIRENN I NEDBERGBAKKEN

Styremøte 20/2-27:

Til behandling forelå:

Avholdelse av skirenn søndag den 27/2-27 i Nedbergbakken. Enstemmig besluttedes at sådant blir avholdt. Rennet besluttedes delt i 5 klasser.

 • 1. kl. under 14 år. kontingent kr. 0,75.
 • 2den kl. fra 14 – 18 år, kr. 1,25.
 • 3dje kl. fra 18 -25 år, kr. 2,-
 • 4de kl. fra 25 – 35 år, kr. 2,-
 • 5te kl. over 35 år, kuffertløpere kr. 2,-.

Entre til bakken : Voksne kr. 0,50, barn kr.0,10.

Formannen fremkom med spørsmål om å blande sagmug i slaggen til dekke på idrettsplassen for bindingens skyld, men man enedes om å
avvente resultatet av slaggen nu det første året.

Foreningens første skirenn for medlemmer ble avholdt søndag 6.mars i Teijebakken i sne og sluddvær under hele rennet. Der var innmeldt 80 løpere fordelt på 5 klasser. Hele rennet ble avviklet pa 1,5 timer uten noget uheld.

Vinnere :

 • Klasse 1: 25-30 år Bjarne Oseth,
 • Klasse 2: 18-25 år Johan Johansen,
 • Klasse 3: 14-18 år Andreas Rasmussen,
 • Klasse 4: under 14 år: Gunnar Johansen,
 • Kuffertløpere: Karl Johansen.

Premie for foreningens eldste og beste løper: Almer Oseth.

Dommere var: Hans Frise og Petter Øen.

Hoppmåler : Martin Østgård, Mjøndalen.

Før og efter premieutdelingen var der en liten svingom og Steinberg Hornmusik spilte.

Den første halvårs beretningen viser at der er avholdt 7 styremøter, 2 medlemsmøter og 1 generalforsamling. Kjøp av tomt ble foretatt og man gikk igang med planering av plassen. Niveleringen ble utført av Lærer Leif Svendsen, og arbeide videre ble utført for det meste av medlemmene, men også endel dagsverk ble ydet av kommunen, og atter noen stilte sine hester til disposisjon. Der ble gjort hvad gjøres kunne før sne og frost stengte det hele. Grøfting ble også foretatt. Så alt i alt har foreningen og dens medlemmer all ære av det som ble gjort. Da Karl Nymoen mistet sin spade på pladsen ved bortlån til en annen, fikk han bemyndigelse til å kjøpe igjen en på foreningens regning. Banen ble utbedret meget i sommerens løp, der er påfylt forskjellige steder som har vært lavest, likeså er der oppsatt gjærde rundt halvparten av banen, og et høyt nettinggjærde bak den nedre goal. Goalerne er malt 2 ganger, og den 21 mai gikk ballen for første gang på banen. Den 30 juli ble foreningen tilsluttet Norges Fotballforbund, og kontingenten og 2 eksemplarer av lovene ble innsendt gjennom kretsen.

I sommerens løp har foreningens A-spillere utkjempet 14 kamper, hvorav 10 på egen bane. Av samtlige kamper har S.I.F. tapt 8, vunnet 3 og uavgjort 3. Med hensyn til antall vundne og tapte mål, stiller resultatet seg således: tapt 38 og vunnet 25 mål. En av de siste dager i september ble det igjen foretatt nivelering av banen for å få den så ferdig som mulig i høst, da foreningens beste lag skal begynne i kretsserien i 1928. Det er da av stor betydning at banen er i ferdig stand til trening tidligst mulig til våren. Høstgeneralforsamlingen 6.november 1927 besluttet at kontingenten skulle være kr.l,- pr. kvartal pr. medlem, og kr.l,- i innskrivingspenger.

Formannen opplyste at de nett foreningen kom i besittelse av i sommer var kr.9,- dyrere enn omforenet. Man ble enige om a sende kr.90,-, som var den pris man ble forlikt om.

Åsenkoll-rennet ble avholdt søndag den 25.mars 1928.Foreningens utmerkede arbeide for at rennet skulle bli vellykket, ble tildels ødelagt av
regnvær, idet tilskuerne uteble.

Sekretæren fikk pålegg om å sende N:E. Fattigstyre et andragende om noen arbeidsted til hjelp på banen.

FORENINGSMERKE

Valg mellom 2 utkast til foreningsmerke ble foretatt, og mot noen få stemmer valgtes det gule med S.I.F. i sort i midten.

Sommeren 1928 har vært rik på avvekslinger. Foreningen har fra våren av fått fullført hele banedekket, og banen er godkjent av kretsstyret.

Til åpningskampen foreslo man følgende lag:

 1. Mjøndalen Idrettsforening,
 2. Eiker Ski og Ballklubb,
 3. Strømsgodset Idrettsforening,
 4. og en av de øvrige Drammensklubber.

Da det ikke lykkedes med 4 lag og 3 kamper, besluttedes å få 3 lag til 2 kamper. Dette ble så brakt i orden således at de førstnevnte lag spilte åpningskamp den 24.mai med resultat 6 – 2 i MIFs favør.

I finalen skulle så SIF spille mot MIF ved den første anledning som begge lag var disponible samme søndag, men dette har vist seg å være umulig å ordne, hvorfor finalen blir å spille til våren. På plassen ble også lagt dansegulv i sommer, og dette innbrakte godt og vel dets kostende.

Det var tillyst medlemsmøte, men ingen møtte.

Foreningen har for vinteren 1928/29 latt seg representere i endel skirenn med bra resultater. 12 premier er vunnet av henholdsvis Alf og Sverre Engen, Bjarne Oseth, Isak Horgen og Alf Nymoen. Særlig må fremheves Alf Engens prestasjon i Hovedlandsrennet hvor han lå helt fremme i tetgruppen trods mininmal trening.

1929/30

Foreningen har hatt en meget god sesong økonomisk som sportslig. Finalen mellom MIF og SIF ble avviklet, og pokalen vunnet av Mjøndalen. Med hensyn til det sportslige kunne foreningen på ingen måte hevdet seg
bedre enn de har gjort, idet de nådde sin hensikt å bli kretsmestere for 1929, et resultat som spillere og oppmann Nils Nilsen i klasse C har all ære av. Laget skal neste år spille i B-klassen.

Og laget gjorde en fin innsats sommeren 1930, idet laget har oppnådd å bli beste rene B-klubb.

1931

4.plass i kretsserien.
I kampen mellom Mjøndalen og Steinberg seiret Steinberg 2 – 1. Men kampen ble avblåst 13,5 minutt for tidlig, idet dette skyltes mørkets
frembrudd. MIF protesterte til kretsen, men denne fant at kampen var ferdigspilt. MIF appelerte denne avgjørelsen til Norges Fotballforbund
der underkjente kretsens avgjørelse, og omkamp ble berammet.

1932

I det forløpne halvår er det avholdt 1 generalforsamling og en rekke styremøter. Dessuten er det arrangert ett skøyteløp, en markedsmoro og endel danseaftener. Vårt spesielle langrenn ble det desverre ikke noe
av på grunn av snemangel. Man behandlet basarregnskapet, og det ble besluttet å dele ut 25% av de foreliggende regninger som foreningen har av overskuddet fra basaren.

Det ble besluttet å arrangere en kapproing, bare for enmanns-prammer samt alminnelige bruksbåter. Løpet ble etter endel diskusjon lagt fra nedre maskin til Mjøndalen bro, da der mentes at dette var fullstendig langt nok. Likeledes skulle der underhandles med Drammen Roklubb om muligens å få opp et par innriggere til et propagandaløp. Rostevnet ble holdt 11. september 1932, og de beste ble:

 • Klassen pram: Einar Amundsen, Åssiden med tiden 11,23
 • Bruksbåter ble vunnet av Bjarne Oseth, Steinberg som brukte 11,52,
  og han var ett sekund foran Johs. Berget.
 • Klassen 20-30 år vant Kristian Strøm med tiden 11,50.

Inntekten på stevnet ble kr. 108,-

For A-laget ble sesongen meget dårlig, idet vi har hatt endel vanskeligheter med laget. Vi er i kretsserien blitt dårligste laget i B-puljen og som sådan har vi spilt kvalifikasjonskamp mot beste C-lag, hvor vi tapte 6 – 1.

1933

I anledning ro-dagen 30.juli, søkte komiteen Øvre Eikers herredsstyre om tillatelse til å servere Bok og Bayer, og dette ble innvilget.

1934

På vårgeneralforsamlingen ble besluttet å igangsette arbeide på plassen for medlemmer som skyldte kontingent. Videre ble man enige om å arrangere terrengløp for medlemmer fordelt i 2 klasser, over og under 16 år.

Kontingenten ble satt til kr.o,25 pr.måned, og 50% avslag på eldre kontingent til og med 1933. Avslaget gjelder ikke for medlemmer som går
over i andre foreninger.

Av kretsens 8 rene B-klubber står vi som nr.2. I anledning skøyteløp på Tinsjø den 3.februar var innbydelse sendt til :

 • Mjøndalen I:F,
 • Vestfossen I:F,
 • Eiker-Kvikk,
 • Eiker Ski og Ballklubb.

PREMIELISTE:

 • 500 meter over 20 år: 1. Isak Horgen 51,1
 • ”         ”    15-20      ”    : 1. Per Hovland 49,0
 • 1500 m.                        : 1. Isak Horgen 3.04,4
 • 400 m. under 15 år    : 1. K. Skistad 44,1

Ekstrapremie for yngste deltager tilfalt: Otto Eriksen.

I rostevnet startet alle i en klasse, da der kun deltok bruksbåter. l.premievinneren Sigurd Borgersen fikk vandrepremien, som var
oppsatt av en interessert, til odel og eie. Damenes pokal til beste roer innen S.I.F. der ikke oppnådde ordinær premie tilfalt Ove Fossum.

1935

Beretningen viser at det er avholdt dans en rekke onsdagskvelder på Idrettsplassen, og et rostevne. lnntektene ved disse arrangement må sies å være ganske god, så økonomisk sett har sesongen vært bra. Sportslig sett derimot har sesongen vært dårlig, idet vi har hatt vanskelig for å stille lag. Av kretsens rene B-klubber står vi som en av de dårligste.

1936

Vårgeneralforsamlingen besluttet å ikke drive med fotball i sommer. Foreningens dansegulv ble ved anbud solgt for kr. 21,-.

1937 – 1945

Lå foreningen nede.

1945

I sommer begynte atter fotballen å rulle på Steinberg etter flere års hvile. Riktignok har fotballen blitt brukt ganske flittig hver sommer, for interessen for fotball kan vel sies å ha vært stor gjennom alle år. Når en her snakker om hvile angående fotballen, mener en at stedet ikke har hatt noen forening som de interesserte har kunnet samle seg om. Det var derfor bare naturlig da man i sommer bestemte seg for å danne en idrettsforening, og det ble i den anledning holdt et møte i Folkets Hus. Her ble man etter en del snakk enige om å gå til valg av de forskjellige stillinger innen foreningen. Listen over de som ble valgt, ser slik ut :

 • Formann : Odd Christoffersen,
 • Viseformann : Sverre Løver,
 • Kasserer : Reidar Eriksen,
 • Sekretær : Gunnar Kristiansen,
 • Styremedlemmer : Peder Vang og Arne Brekkåsen,
 • Underkasserer : Kjell Wilhelmsen,
 • Revisorer : Sigmund Kristiansen og Arvid Hansen.

Det ble besluttet å sette innmeldingspenger for voksne til kr. 5,- , og barn under 16 år 2,50 . Kontingenten for voksne pr. mnd. ble kr.l,- , og for barn kr. 0,50. Innmeldelse kunne skje muntlig, mens utmeldelse måtte være skriftlig. Dessuten skulle man følge den gamle forenings lover. Dermed var den nye foreningen stiftet, og så var det bare å begynne igjen.

1946

På første styremøte 8.februar ble besluttet å søke Nedre Eiker kommune om et beløp for hjelp til oppsettelse av et avkledningsrom, og forskjellige reparasjoner av idrettsbanen var. Det forelå søknad om lån av vår bane og fotballer til bedrifts-seriekamper som skulle arrangeres sist i mai. Foreningen hadde jo få og dårlige baller, og Arne Brekkåsen kom med et forslag om å låne dem banen, men ikke baller, og det ble enstemmig vedtatt. Den l6.juli kunne en holde medlemsmøte i sitt eget klubbhus på idrettsplassen. Man skulle gå inn for å få plassen i full orden fra neste år, og utvide den til 100 meter mot nå 88. I år er det også pyntet veldig opp på plassen. Det er også iår dannet håndballlag og damegruppe.

1947

Det aktes satt igang med inntrening så snart svar innløper fra skolestyret som er tilskrevet om tillatelse til å få leie skolen. Det er også iår arrangert merkerenn. lkke mindre enn 35 løpere tok merket for første gang, og 12 løpere tok sølvmerket.

6.mai åpnet A-laget fotballsesongen med en kamp mot Eiker-Kvikk som Steinberg vant 6-1. Laget har siden spilt 8 kamper. 4 kretskamper, alle med seier, og målforskjell: 22 mot 2.
B-laget har spilt 13 kamper, hvorav 9 er vunnet. Guttene var ikke snauere enn at de tok kretsmesterskapet i reservelags-serien.

1948

Bjarne Halvorsen fra Skiold ble ansatt som trener. Han trener guttene 2 ganger i uken, og er vel den beste trener S.I.F. har hatt. Etter henstilling skal formannen undersøke hos lensmannen om tillatelse til å oppkreve inngangspenger til fotballkamper fra folk som har stillet seg på veien for å overvære kampene. Angående oppløsning av damegruppa og fordelingen av sko brukt på håndballbanen : om de skal tilfalle de som har brukt dem, eller de skal tilfalle småguttene på stedet, fremkom forslag fra Anders Nilsen at de skal selges for kr.2,- pr.par, og det ble vedtatt. Dog skal fotballspillere ha fortrinnsrett til kjøp til eget bruk.

Fotballsesongen har vært den beste i foreningens historie. A-laget ble kretsmester i 3.divisjon ved å vinne alle sine kamper. I kvalifikasjonskampene for opprykk til 2.div. var det mange nervøse SIF-medlemmer å se rundt banen, for det gikk ikke så glatt som ventet. Det var meget som sto på spill, men guttene klarte seg. Det ble 2-1 seier over Selvik og Bødalen. Så gjensto finalekampen mot Bragerøen. Bragerøen kunne nemlig klare seg med uavgjort på bedre målaverasje. Men Steinberg vant med 2-0, og var dermed klar for 2.divisjon.
Dette var en stor dag for foreningen, og den ble feiret med en liten tilstelning på brakka for spillere, utvalg og styret.

Da høstens kamper tok til, og Steinberg startet i 2.div., var det vel ingen som tenkte at laget skulle klatre opp på førsteplassen i puljen sin. Men Steinberg vant kamp etter kamp, og hadde bare seire helt til det gjensto 2 kamper. De gikk i motstandernes favør.
Laget har nå 16 poeng på 10 kamper, målkvote 27-12, og leder pulja si med 2 poeng og 6 mål foran Strømsgodset, som kom på annen plass.
Av de 23 kamper som laget har spilt i sommer, er 17 vunnet, 2 uavgjort og 4 tap. Målkvote: 78-21.

B-laget åpnet bra i vår, men så sluttet guttene med trening, og i sluttkampen ble det nederlag 1-7 for Sparta.

1949

Motoren til vannpumpa har ikke vært god i sommer. Men et av foreningens medlemmer var så heldig å få tak i en ny, god motor for kr.420,-. Det ble desverre ikke så lenge vi fikk beholde motoren, for lensmannen kom og henta den, da det viste seg at det var tyvegods vi hadde fatt kjøpt.

Tross i 4 tap og 2 uavgjorte kamper i høstens serie ble laget mester i sin avdeling, og laget er klar til å kvalifisere seg for opprykk til 1.divisjon. Men det ble tap i alle tre kampene mot henholdsvis Lillestrøm, Stabekk og Kjelsås.

I Norgesmesterskapet gjorde laget seg bemerket. De slo først Glassverket 3-2 i 1.kval.runde, og Vestfossen måtte reise hjem med 2-4 tap i 2.kval.runde.
I første runde fikk vi fjorårets hovedserielag Sandaker inne på selve Bislet. Det var nok ikke mange som levnet Steinberg noen sjanse. Men laget overgikk seg selv, og vant 4-3. Den vesle klubben Steinberg skulle nok vippes vekk fra cupen, for motstander i 2.runde ble det nye hovedserielaget Fram, Larvik. Kampen gikk på Steinberg, og det ble ny publikumsrekord idet ca. 2400 tilskuere var møtt fram. Våre gutter gjorde en god innsats, og tapte hederlig 0-1. Kanskje kampen hadde blitt avgjort til vår fordel om ikke Aksel Oseth var blitt skadet i Sandakerkampen. Han måtte denne gangen sitte på “tribunen”.

I åpningen av Nedre Eiker Stadion i høst, troppet laget opp med nye treningsoveraller, og tok seg meget godt ut. Flere av spillerne har vist særlig gode takter i år. Det har kretsen vært oppmerksom på. Birger Nilsen ble uttatt på 1.div.kretslaget mot Bergen.
Alf Svendsrud, Sverre Toresen, Birger Nilsen og Arne Toresen ble uttatt på 2.div.laget mot Østfold.
Alf Svendsrud, Birger Nilsen og Leif Øen var også med mot Oslo.

Medlemmer som er ute i militærtjeneste skal ikke betale kontingent den tiden de er ute.

1950

Man gikk igang med å kjøre fyll til ståtribune på langsiden mot veien. Det er beregnet å gå med ca. 400 billass. Det er Jakob Horgen sam kjører med 2 biler, og det koster ikke foreningen noen ting. Det eneste han forlanger er mannskap til å lesse på for seg. Når en kan få ståtribune sa lettvint og billig, da er det en skam at ikke medlemmene kan møte opp og ta i et tak. Det er nemlig bare 5-6 mann som møter opp, og det blir for hardt for et så lite mannskap når det kjøres med 2 biler.

Vi er blitt eier av et høytaler-anlegg, og dessuten har vi kjøpt ny motor til dusjen.

A-laget har spilt 32 kamper. Av disse er 20 vunnet, 8 spilt uavgjort og 4 er tapt. Dertil kommer Eiker-cupen der vi tapte på poeng i finalen mot Mjøndalen.

Det ble seier i Vestfossens jubileumsturnering. I pokalkonkuransen mot Åssiden gikk det også bra. Det ble spilt en hjemme og en bortekamp. Det ble 1-1 på Åssiden, men hjemme ble det 3-1 til Steinberg, og en stor pokal og 11 små tilfalt vårt lag.

B-laget ble kretsmester med seier over Bødalen i finalen. På l.div.kretslaget mot Vestfold ble Nils Øen og Arne Toresen tatt ut som reserve. Nils spilte 2.omgang, og fikk A-kretsmerket. Nils Øen og Arne Toresen spilte også på 2.div.laget mot Østfold. Åge Larsen har spilt 2 juniorkretslagkamper.

På generalforsamlingen ble opplyst at 25 gutter er innmeldt i foreningen, og de skal gå gratis på alle kamper arrangert av oss mot framvising av betalt medlemskort. Den oppsatte gard mot veien skal i sommer males med anti-rust. 2 norske flagg ble vedtatt å kjøpe inn. Videre skal vi anskaffe oss et idrettsflagg.

Under eventuelt kom det inn forslag om at ikke trillebåren skal lånes ut.

Steinberg Musikkorps setter en ekstra spiss på alle arrangementer foreningen har. Det spiller ingen rolle om været er aldri så dårlig, -musikken kommer!

I den nye serien er stillingen den at Vestfossen og Steinberg leder med Glassverket på 3.plass. Det er satt igang med et guttelag, og de har spilt 4 kamper. Alle endte med nederlag, men laget kommer nok sterkere igjen. Hovedsaken er at vi har fått et guttelag så det blir rekrutter til A og B lagene med tiden. På grunn av den regnfulle sommeren har det vært lite tilskuere på kampene, og dermed skralt med økonomien.

Spillere avgitt til kretslaget:

 • Leif Øen har spilt 4 kamper på 1.div.laget, og 1 kamp på 2.div.laget.
 • Sigmund Kristiansen og Åge Larsen spilte på 2.div.laget mot Oslo.

Alf Svensrud var også uttatt, men meldte forfall.

1951

Bjarne Tveten fikk tillatelse til å sette igang et arrangement for å skaffe støvler til junioravdelingen. Det forela skriv fra 3 Hønefoss-gutter som har planer om å utgi en ukentlig sportsavis for Buskerud. Dette blir da en sportsavis hvor all idrett blir kommentert, og hvor også mindre foreninger kan få sine arrangementer forhånds-omtalt og referert. Sekretæren fikk i oppdrag å sende svarbrev om at vår forening er interessert i tiltaket, men at kontaktmann vil bli valgt senere.

Festkomiteen hadde fått påmeldt over 100 mennesker til jubileums-festen, og da blir “Folkets Hus” for lite. Men Landbanen i Hokksund var ledig, og der er det god plass.

Jentene som hadde vært så flinke til å hjelpe til ved alle arrangement og tilstelninger, fikk lov til å komme på festen.

Festen ble i alle deler vellykket. Hele det første styret var innbudt, og alle møtte. Anders Øen var toastmaster, og overrakte foreningen en flott gongong. Edvard Bohne ga formannen en dirigent-klubbe. Blomster og telegrammer strømmet også inn under middagen. Tilslutt ble formannen overrakt en flott presang fra fotballspillerne som takk for hans interesse for foreningen.

1952

Borgar Margarinfabrikk akter a kjøpe et stadion-ur til oss mot at fabrikken får lov til å sette sin reklame på klokken. Denne reklamen må til enhver tid være godt synlig.

A og B-lags-spillerne skal forsikres mot skader for sommeren 1952.

Da våre lover trenger til en revidering, ble det nedsatt et utvalg som skal ta seg av dette : Sverre Simensen, Aksel Oseth og Sigmund Kristiansen.

Da flere har spurt etter foreningens merke, ble det besluttet å legge ut lister hos Helmer og Nils Larsen der de som vil ha merke kan tegne seg. På denne måten får vi en oversikt over hvor mange vi skal bestille.

Bare medlemmer skal heretter få lov til å være med bussen når fotball-laget har bortekamper. Disse må finne seg i å betale for seg.

UTEN EN STERK YNGRES AVDELING ER EN FORENING DØMT TIL
UNDERGANG I LØPET AV GANSKE FÅ ÅR.

1953

“Eikercupen” ble arrangert av Birkebeineren, og Steinberg ble også i likhet med i fjor vinner ved å slå Solberg 2-1 i finalen.

Det ble arrangert utfor- og hopprenn i Samuelsbakken med sjelden god deltagelse. Foreningens vandrepokal til beste hopper tilfalt Bjarne Oseth med 147,5 poeng. Han fikk også Fløtningens vandrepokal.
Tippepengene : vel kr. 3000,- står til rest i Sparebanken, og styret skal ta seg av saken. Økonomisk har det vært en dårlig sesong. Slik som banen ligger nå uten avløp for vannet på noen kant, skal det nesten ikke noe regn til før kampene må omberammes til Nedre Eiker stadion. Dette er gjort for å hindre utsettelse av kampene. Følgen er at blir underskudd på nesten hver kamp.

Sportslig sett har sesongen vært god. B-laget ble kretsmestere. Til Thorleif Sagen som ikke har tatt noe for sin jobb som trener i sommer, samlet vi inn penger til en presang fra spillere og interesserte.

1954

Skriv fra Statens Idretts- og Ungdomskontor ang. tippemidlene som ikke er brukt.:
Disse pengene kan nå benyttes til grøfting av banen. Betingelsen for at vi kan bruke vår bane til kampene er at vi får drenert skikkelig, og da må det bli å legge om til gressbane etterpå. Dette skal vi nå forsøke å gjøre. Men  det kreves mange arbeidstimer av medlemmene til et slikt arbeide.

Fotball-laget har vært ustabilt. I 1.første runde slo vi Gjøvik-Lyn 1-0, men i neste runde gikk turen til Fredrikstad hvor det ble nederlag 2-7. Det er spilt 25 kamper. 11 kamper er vunnet, 4 spilt uavgjort, og 9 er tapt.
Målforskjell: 62-65.

Formannen ga Bjarne Tveten honnør for sitt arbeid med junioravdelingen som har hatt følgende kamper: Junior 3, guttelaget 2, småguttelaget 4, og puttelaget 2 kamper.

I revisjonsprotokollen ble det gjort oppmerksom på at foreningskontingenten er kommet alt for dårlig inn.

HAR DU HUSKET Å BETALE KONTINGENTEN ?

1955

På ekstraordinær generalforsamling sa Odd Helmer at han ikke kunne ta gjenvalg som formann, og som ny ble valgt Sigmund Kristiansen.

Statens Filmsentral sender ut til skolene filmer fra forskjellige idrettsarrangement, og vi skal forsøke å få lærer Kristiansen til å kjøre noen filmer for oss en kveld.

Det er også iår avholdt merkerenn, langrenn og hopprenn. På grunn av en snøfattig vinter, ble hopprennet lagt til Åsajordet. Åge Larsen var ikke snau av seg, for han dro avgårde med rubb og rake. Han fikk l.premie i spesielt langrenn, 1.pr. i hopp, og foreningens vandrepokal til odel og eie. Videre fikk han 1.pr.i kombinert, og FIøtningens vandrepokal for 2. gang. Og så fikk han damenes premie.

Idrettsforeningen hadde fått skjøte på “Folkets Hus”. Styret gikk inn for at det tidligere valgte husstyret skulle sette seg i forbindelse med Steinberg Bruks Arbeiderforening, slik at istandgjøring kunne settes igang. Det ble anbefalt at foreningen oppretter egen postgiro.

Med seier i de tre siste seriekampene slapp vi å gå ned i 2. divisjon. Laget ligger sist pa tabellen med 5 poeng. 5 kamper står igjen i serien til våren.
B-Iaget måtte trekke seg fra serien da vi ikke kunne stille lag. For første gang kunne vi stille guttelag i kretsserien.

1956

Foreningen har gatt til innkjøp av buss. Den er kjøpt av N.S.B. for kr.I.800,-.

Vedrørende finansiering foreslo formannen at det blir utstedt aksjeer a kr.50,-. Pengene vil ikke bli forrentet, og aIle aksjene skal utbetales innen 3 år. Da pengekassa til “Folkets Hus” er tom, ble det besluttet å sette i gang en medlemsutlodning: 50 halvlodd.

I forbindelse med skirennet i vinter ble det loddet ut et halvlodd, som ikke ble hentet. Kassereren fikk loddet, og innkasserer en eventuell gevinst.

Banen ble sådd den 28.august, og det tok ikke lang tid før banen lå grønn og fin.

Medlemmenes innsats har vært heller skral. Men av de som er blitt sett oftest på banen må en nevne: Sigmund Kristiansen, Kristian Brekke, Jacob Horgen og Anders Johansen.
Disse fire står i særklasse når det gjelder arbeidstimer på gressbanen. Men så har vi medlemmer som garanterte 30 arbeidstimer, og som ikke har innfridd sitt løfte. Disse håper vi møter frem til våren og tar i et tak da.

Med fotballen har det gått sørgelig tilbake. Fra var til høst i ar har vi ramla ned fra l.div., og stoppa ikke før vi lå dønn på bunnen i 2.div. Der ligger vi trygt i vinter. Eneste lyspunkt var guttelaget som har gjort et stort framskritt.

VÅRT MÅL! ALLE SOM BOR PÅ STEINBERG, INN SOM MEDLEM AV VÅR FORENING.

STEINBERG IDRETTSANLEGG FIKK EN STILFULL ÅPNING.

Den 6. juli 1957 ble en merkedag for foreningen, da ble nemlig gressbanen åpnet. Drammens Tidende og Buskerud Blads medarbeider, APS, hadde referat som vi har sakset i sin helhet:

Presis på slaget klokken sytten lørdag ble den nye gressbanen til Steinberg Idrettsforening tatt i besittelse for første gang. Det var et imponerende syn å se hele syv forskjellige fotball-lag i sine farverike drakter marsjere inn på den vakre, grønne gressmatten i takt til feiende toner fra Steinberg Musikkorps som gikk i spissen for defileringen.

Idrettsforeningens formann, Sigmund Kristiansen, ønsket de aktive, publikum samt innbudte vel møtt, og gav sa ordet til Idrettspresten, Krohn Hansen, som holdt andakt etterfulgt av “Ja, vi elsker dette landet”.

Sigmund Kristiansen gav en kort oversikt fra planen til den nye banen forelå og frem til idag. Mange av medlemmen hadde tegnet seg for tredve timers dugnad, dessverre var det flere som ikke hadde holdt sitt løfte, men til gjengjeld var det mange som hadde flere ganger tredve timer. Ja, det var endog de som hadde flere hundre timer dugnad på plassen.
Banekomiteens formann, Kristian Brekke samt Anders Johansen og Jacob Horgen ble kalt fram. Vi takker og beundrer dere for den store og uegennyttige innsats dere har gjort for foreningen, sa formannen, og som et synlig bevis på at foreningen hadde verdsatt deres arbeid, ble Brekke og Johansen overrakt hver sin flotte pokal til minne om dagen.
Jacob Horgen fikk en vakker blomsterbukett fra styret. Sistnevnte takket på vegne av de tre. Jeg er ikke en gang medlem av foreningen, så jeg må si dette var en stor overraskelse, sa han. Formannen nevnte dugnadstimer, men jeg gad vite om ikke han alene har over tusen timer.

Foreningens oppmann, Odd Helmer, takket på foreningens vegne formannen for hans strålende ledelse av det hele. Du har jo faktisk bodd her oppe på banen det siste året. Under stormende bifall ble Kristiansen overrakt en stor, flott pokal til minne om åpningsdagen.

Formannen i Nedre Buskerud Idrettskrets, Arne Røgeberg, gratulerte og fremholdt at den store dagen til Steinberg er kommet. Alle som er glad i idrett gleder seg over alle nye anlegg som innvies, og det er naturlig at dere på Steinberg er gladest av oss alle idag. Dette vakre anlegget blir sikkert et naturlig samlingssted for ungdommen her pa stedet.

Formannen i Drammen og Omegn Fotballkrets, Sam Alsaker Nøstdal, hilste fra kretsen og fra Norges Fotballforbund. Dette er gressbaneanlegg nummer atten her i kretsen, og spillebanen her er den største med sine  105 x 68 meter. Det er stort at en liten forening kan vise slike resultater. Men skal det bli fremgang, sportslig sett,må ikke bare de aktive gjøre sitt, alle medlemmene må også møte fram.

Samtlige lagkapteiner ble så kalt fram for å foreta loddtrekning til…

DE INNLEDENDE KAMPER

Steinbergs motstander ble først trukket ut, det ble Mjøndalen, og det var populært blandt publikum at det ble “bruntrøyene”.
Første omgang endte målløs, men etter banebytte ordnet Frank Simensen 1-0 for Mif. etter forarbeid av Sverre Vasskog. Mif. var klart det beste laget selv om Steinberg også hadde sine chanser.
Harry Leander, Vestfossen, dømte.

Birkebeineren og Ramm var de neste som stilte opp. Denne kampen ble ikke så velspilt som den foregående, men det manglet ikke på innsats fra noen av lagene. Avslutningene var derimot ikke av beste merke, og ingen av lagene maktet å score. I straffesparkkonkurransen satte først Ramm inn sine tre, men derimot det ene til Birkebeineren ble mesterlig reddet av keeper. Ramm var dermed klar for semifinalen.
Harald Haugen, Eiker, skjøttet dommervervet.

Vestfossen og Solberg var neste par ut, og her ble det klar seier for førstnevnte klubb, med en scoring i hver omgang. Asbjørn Dahlen headet inn det første etter perfekt overlegg fra Knut Sandengen. Senteren, Ingar Eckholdt, ordnet det siste målet på en velplasert markkryper.
Dagfinn Johansen, Birkebeineren, var dommer.

Eiker Ski- og Ballklubb hadde w. o.

Fra Gressbaneåpningen Fra Gressbaneåpningen

SEMIFINALENE

De resterende kamper i turneriegen gikk igår, og Eiker og Ramm var de første som var igang. Det ble et jevnt oppgjør som Eiker avgjorde til sin fordel ved å vinne 2-1. Eiker tok ledelsen ved Erland Clausen. I annen omgang øket Sverre Lie til 2-0. Ramms mål ble satt inn av Kjell Ramberg. Eiker vant en fortjent seier, men Ramm skal ha honnør for sin gode innsats, de overrasket positivt i begge sine kamper.
Harry Leander dømte.

Mjøndalen-Vestfossen var de neste som kjempet om finaleplass. Det ble et morsomt, og tildels spennende oppgjør, hvor begge lag hadde overtaket og gode måltilbud. 30 sekunder før tid lyktes det Vestfossen å score seiersgoalen ved Knut Svendsen.
Dagfinn Johansen var dommer.

FINALEKAMPEN

ble også ganske jevn. Spillet bølget fram og tilbake. Vestfossen lå over ute på banen med bedre tilrettelagte angrep, mens Eiker hadde flere klare målchanser. Kampen gikk uten scoringer, og straffespark-konkurranse måtte til for å få avgjort hvem som skulle bli vinner av turneringen. Eiker satte inn alle sine tre, og det samme gjorde Vestfossen. Det siste måtte imidlertid taes om igjen flere ganger da Eiker-keeperen ikke stod stille på målstreken. Vestfossen begynte neste omgang, og denne gang ble alle straffesparkene “brent”. Eiker satte inn to av sine, og var dermed turneringsvinner. Oppmannen, Odd Helmer, overrakte laget en vakker pokal, og så fulgte de tradisjonelle 3×3 hurra for vinneren.
Finaledommer: Dagfinn Johansen.

Arrangementet var begge dager prikkfritt, og hyggelig var det for den driftige foreningen at publikumsbesøket lørdag var nære 800 og bortimot 700 igår. Det ble forhåpentlig også en økonomisk suksess.

Fra Nedre Eiker kommune har foreningen mottatt et bidrag på kr. 1000,-. Fotballaget overvintrer på 3.plass etter Bragerøen og Nordre Sand. Det en husker best i den forløpne sesong sammen med gressbaneåpningen er at vi vant Solberg Sportsklubbs innvielseskamper etter seier over Mjøndalen i finalen.

TAP OG VINN – MED SAMME SINN

1958

lnnkjøpt gressklippemaskin til idrettsanlegget slik at vi ikke til stadighet er avhengig av lån og transport av kommunens, slik vi tidligere har vært vant til.Vi har ikke hatt utlegg til reparasjoner på bussen, så reiseutgiftene har ligget meget lavt, noe vi er fornøyd med. Vi ligger som nr.2 i serien, det gjenstår 4 kamper til våren, men Svelviks forsprang lar seg vanskelig innhente.

Lagene har i år fått nye drakter, og farvene er etter søknad forandret fra sort trøye og hvit bukse, til grå trøye og rød bukse.

Guttelaget har for første gang hatt internasjonalt besøk, og det var 2 lag fra Danmark.

1959

Sportslig har sesongen ikke vært mer enn ventet etter opprykk i høyere divisjon. Laget åpnet godt, men falt av etter hvert, men er ikke uten sjanse til å fornye sin kontrakt hvis de gjenstående kamper gir noen poeng.

Junioravdelingen har hatt en travel sesong, og har mange lovende småguttespillere.

1960

På grunn av skiftarbeide hadde det vært vanskelig å få samlet hele styret til møte, og forrnannen har derfor måttet gå rundt å legge frem sakene til de forskjellige styremedlemmene. Styret ble gitt fullmakt til å selge bussen, da behovet for den var liten.

Fotballsesongen har vært både og. En hadde inntrykk av at det ikke var stabilitet nok i laget.

Junioravdelingen har ligget nede.

1961

Spilt 23 A-kamper. Av disse va 11 vunnet, 7 spilt uavgjort og 5 tapt. Junioravdelingen hadde også hatt en god sesong. Puttelag 1 vant Ballklubbserien som omfattet 7 kamper. 3 ble vunnet, og 4 endte uavgjort. I finalen som ble spilt på Steinberg vant guttene 3-1 over Drafn som vant den andre avdelingen.

Økonomien er fortsatt svak.

1962

Økonomien betraktelig bedre. Kassabeholdningen var kr.1350,- etter at alle regninger var betalt. Dette var meget positivt, og styret vil forsøke med nye utlodninger.

Fotballoppmannens beretning viser at det var spilt 25 kamper, og småguttelaget var blitt “Eikermestre”, samt at samme laget var blitt skolemestre.

Det var stemning for å trekke foreningen ut av kontrakten med Folkets Hus såfremt vi får bygge klubbhus på banert. Et forslag fra styret om kontingentforhøyelse til kr.10- ble enst. godtatt.

1963

Kalkulasjon og tegninger til klubbhus foreligger. vi har møtt megen velvilje og forståelse hos de instanser vi har kontaktet.

For å få anlegget snøbart måtte en kraftig oppryddingsdugnad til, og søknad den 21.april var det ca. 25-30 stykker med stort og smått tilstede på banen med river og økser, noe som var synbart etterpå. I forbindelse med banevedtektene ble det på generalforsamlingen endel diskusjon med hensyn til å få stoppet den “trafikk” som har vært av ødeleggelse og ruinering av idrettsanlegget.

Det ble bestemt at personer som påtreffes på banen i hensikt å drive noen form for hærverk, og hvis advarsel ikke taes til følge, gis fullmakt til å gå til anmeldelse av vedkommende.

1964

Fotball-lagene viste jevn god fremgang, særlig i junioravdelingen.
A-laget avsluttet på 2.plass i kretsserien med kun 2 tap. begge med 0-1.

Guttelaget kom på 3.plass, småguttelaget vant sin avdeling, men tapte finalen mot Åssiden. Puttelag 1 gikk helt til topps i sin avdeling, og vant finalen mot Drafn 2-1, pluss en flott pokal.

Puttelag II sluttet på 2.plass. Junioravdelingens lag har tilsammen en målkvote i sesongen pa 115-34.

1965

En søknad til kommunen om penger til istandsettelse av klubbhuset var imøtekommet med kr. 10.000,-. Det ble satt igang pussing av klubbhuset for å forsøke å gjøre det helt ferdig. En søknad om tippemidler ble sendt, så problemet med det økonomiske på klubbhuset er løst.

Tor Berntzen har med sin bulldozer vært med å planert en masse i høst, dessuten lovet en tur igjen til våren sa snart det er tørt nok. Dette er gjort uten et øre for OSS, og styret har derfor enstemmig bestemt at Tor Berntzen, som en liten honnør for sitt enestående arbeid, får gratis medlemskap og gratis inngang på alle våre arrangement for livstid.

1966

Foreningen markerer 40-års jubileum med å ta i bruk sitt nye klubbhus. De hyggeligste jubileumsoppgaver var ellers opprykk til 5.div. og kretsmesterskap i årets smågutteserie.

Arne Kristoffersen har voktet målet på årets kretslag, og har flere ganger fått meget god omtale. I anledning jubileet skrev Fremtidens “Walle”:

Steinberg Idrettsforening kan iår se tilbake på 40 års virksomhet. et jubileum som for øvrig Steinberg-guttene lot passere i all stillhet. Det koster nemlig penger å legge opp til jubileumsfestliheter, og i likhet med i andre mindre idrettsforeninger ruller ikke akkurat kronene så lett inn i Steinberg Idrettsforening. Nei, de må som oftest kjempe en fortvilt kamp for å få endene til å møtes, og det er ikke noe å legge skjul på at guttene på Steinberg faktisk må snu og vende på hver eneste krone før de slipper den fra seg. Men trass i en meget anstrengt økonomi har denne lille idrettsforeningen i Nedre Eiker de to siste årene realisert sin drøm om eget klubbhus, en prestasjon det står all mulig respekt av.

Det nye klubbhuset har ca. 80 kvadratmeters grunnflate og er reist på nordsiden av foreningens gressbane. Det er pent og praktisk innredet, og har gitt plass til to garderober, to bad, kjøkken, toalett og redskapsbod.

Garderobene er delt med en lettvegg som kan tas vekk på kart tid, slik at foreningen faktist bare med et håndgrep kan få et ganske stort møterom til disposisjon. Det er utført en kjempestor dugnadsinnsats for å få realisert denne drømmen. Enkelte ganger har opptil 20 av foreningens medlemmer vært i sving på bygget og i rene arbeidsomkostninger har foreningen kun betalt ut 600 kroner.

En går vel neppe noens ære for nær om en i denne forbindelse spesiellt trekker fram nestoren Kristian Brekke. Han er 67 år gammel, men har utført en enestående dugnadsinnsats. Ja, mange på Steinberg påstar at han har bodd i klubbhuset den siste tiden.

Av arbeider som er utført som dugnad kan vi nevne: Håndgraving av ca. 150 meter lang grøft for vannledning, utgraving av tomta, varme- og sanitæranlegget, støping av grunnmur, reising av selve bygget og det alt vesentlige av innredningsarbeidene.

Klubbhuset på Steinberg anno 1966
Klubbhuset på Steinberg anno 1966

Klubbhuset er nå på det nærmeste ferdig, og slik det står i dag er det taksert til ca. 70.000 kroner. I rene penger er det imidlertid bare kostet Steinberg-guttene 25.000 kroner å reise bygget, så dugnadsinnsatsen har som nevnt vært stor og helhjertet.

Selve finansieringsplanen ser slik ut: 10.000 kroner i støtte fra Nedre Eiker Kommune, 9.000 kroner av tippemidler og 6.000 kroner av egne midler. Byggearbeidene ble påbegynt i 1964 og blir avsluttet i disse dager.

I tillegg til klubbhuset står foreningen som eier av 17 mål grunn og et tidsmessig gressbaneanlegg , og gjelden pr. idag er kun 6.000 kroner, så selv om foreningen i blant kan ha likviditetsvansker må en kunne si at det økonomiske bildet er lyst.

SATSER BARE PÅ FOTBALL.

Etter det vi har fått opplyst satser nå foreningen bare på fotball, og inneværende år har da også gitt foreningen to store lyspunker på fotballfronten. For det første spilte A-laget seg opp i 5.divisjon, og for det annet gikk foreningens småguttelag hen og sikret seg kretsmesterskapet i konkurranse med hele 32 lag. Så det er ikke noe å legge skjul på at det er en viss optimisme på Steinberg idag.

Det er et meget ungt A-lag Steinberg har, samtlige under 20 år, og i selskap med blandt annet D.B.K., Solberg, Vestfossen, og Hokksund kan det nok bli noe stridt for ungguttene å holde stillingen.

Med stort og smått har foreningen imidlertid 70-80 aktive, og ledelsen håper at ungguttene viI holde mål og befeste stillingen. Steinberg skal forøvrig stille opp med hele fem lag kommende sesong, nemlig A – B, småguttelag. guttelag og lilleputter.

Og hyggelig er det å høre at den gamle Vestfossspilleren, Rolf Ek, som er flyttet til Steinberg skal virke som trener for laget. Ek startet forøvrig opp med treningen allerede for 14 dager siden, og skal “kjøre” guttene en gang ukentlig fram til nyttår, senere to ganger ukentlig.

Fotballentusiasten Kjell Wilhelmsen er formann i fotballgruppa og har hovedansvaret for A- og B-laget.

Steinberg Idrettsforening har gjennom årenes løp hatt mange trofaste slitere, så det kan kanskje være farlig å trekke fram noen spesielt. Men vi går vel neppe noens ære for nær om vi i denne forbindelse nevner Sigmund Kristiansen og Arne Moen, som nå mer enn i 10 år har hatt hovedansvaret for driften av foreningen, Kristiansen som formann og Moen som sekretær.

Sistnevnte har også vært en av ildsjelene i arbeidet med å reise det nye klubbhuset. I tillegg til sin store innsats i administrasjonen har også Kristiansen gjennom årrekker vært støttespiller på foreningens A-lag i fotball, og har videre representert foreningen utad på en fremragende måte. Så skulle noen hedres på en eller annen måte, så måtte det vel bli disse to.

La oss til slutt runde det hele av med å presentere foreningens styre i jubileumsåret:

 • Sigmund Kristiansen – formann,
 • Arve Løvas – viseformann,
 • Arne Moen – sekretær,
 • Gunnstein Tveit – kasserer,
 • Kjell Wilhelmsen – fotballoppmann,
 • Vidar Øen og Helge Øen – styremedl.

1967

Formannen skulle snakke med Sverre Jansen i Fotballkretsen om utsettelse i forbindelse med B-laget. Forøvrig ble det bestemt at det skal forsøkes bygd et tilbygg bak klubbhuset for klippemaskin samt strøredskaper og kalk. Vi skal også forsøke å få lagd skaper på kjøkkenet. Baneleien ble fastsatt til kr.50,- (Vårkampene kr.150,-).

Billettpris kr. 3,- og 0,50.

Ole Johnny Wilhelmsen og Egil Solberg nominert til kretslagssamlingen for junior. Nils Brekke ansatt som banemester.

A-laget viste at det målet som var satt å holde seg i 5.divisjon var nådd. B-laget var ikke påmeldt til kretsserien. For gutte- og puttelag hadde ikke sesongen vært den beste, men frammøte til puttelagstreningen var meget god.

Egil Solberg spilte alle kamper på juniorkretslaget, og Rune Killingstad har spilt på guttekretslaget. Ang. skøytebanen har foreningen søkt om overtagelse av denne. Styret skal undersøke hva det vil koste å sette igang brøyting og sprøyting av denne pr. år.

1968

A- og B-lagsspillerne forsikres. Kiosk til salg av varer på banen skal skaffes. Det ble opprettet eget juniorstyre med Erling Wendelborg som formann.

Spillere som går til andre klubber uten å flytte fra stedet, og etterpå vil tilbake til vår forening, må søke skriftlig om opptagelse. Styret var enig i at det vil bli meget vanskelig å oppnå nytt medlemskap da vedkommende har gjort så meget skade med sin oppførsel at foreningen er mer tjent med å avslå søknaden.

Mottatt i tippemidler kr. 4.500,-, og 1.400,- fra Nedre Eiker kommune som er brukt til tilbygg av redskapsrom og varmeanlegg til klubbhuset.

Dessuten er mottatt fra Nedre Eiker kommune kr. 2.850,- til planering av skøytebane. Desverre kom disse pengene for sent på høsten til at vi fikk planert feltet før snøen kom, men arbeidet vil bli utført til våren. Foreningen har forsøkt seg med bingo, og det økonomiske viser en positiv utvikling, så vi skal fortsette også etter jul. Innkjøpt 5 lyskastere som skal monteres på treningsfeltet.

1969

Sigmund Kristiansen er valgt til formann i Drammen og Omegn Fotballkrets, og Arne N. Moen er medlem av ungdom- og idrettsnemda i N.Eiker.

Sigmund Kristiansen
Sigmund Kristiansen
Fotballkretsens formann de siste 7 år.

Foreningen er godt dekket med hensyn til dommere. Disse tre er autorisert: Kjell Wilhelmsen, Åge Nedberg og Sigmund Kristiansen.

En ny bingosesong ble startet på Travkroa. Badstua er pusset opp og satt istand. Det er lagt 1880 meter med drensrør rundt banen og treningsfeltet og skøytebanen er planert. Jordtribunen er nå slik at det er mulig med klipping.

At vi i sommer har fått utrettet så mye, kan vi i første rekke takke en god økonomi og en udmerket banemester for.

Alfred Temtemoen har utført en alle tiders jobb, og nesten bodd på banen. Ungdoms- og Idrettsnemda var meget godt fornøyd med anlegget.

A-laget har spilt 26 kamper. Vunnet 9 – uavgjort 3 – tapt 14.
Etter kvalifisering mot Tolpinrud ble plassen i 5.div. reddet. B-laget har også spilt 26 kamper, og ble nr. 2 i serien. I junioravd. har ingen av lagene hevdet seg spesielt.

Medlemsantallet er nå: 110 senior og ca:50 juniormedlemmer.

1970

Damegruppa ble dannet, og styret fikk følgende sammensetning:

 • Formann: Gerd Øen,
 • Viseformann: Sigrun Holvik,
 • Sekretær: Liv Sandberg,
 • Kasserer: Astrid Moen,
 • Styremedlem: Elsa Moen,
 • Varamann: Synøve Øen.

Kontingenten ble satt til kr. 10,-.

Til medlemsfest på Travkroa møtte det over 100 personer. Alfred Temtemoen ble tildelt innsatspokalen. Glassfiber-målstenger blir oppsatt til de obligatoriske kamper begynner. Frammøte til fotballtreningen har etter utvalgets mening vært bra. Dannelse av bandygruppe ble diskutert.

Damegruppen tildelt 10% av samlet nettooverskudd av bingo. Vedtaket gjelder kun for sesongen 70/71 på grunn av at gruppen er nyoppretet.

De lyskastere som foreldrelaget i sin tid stilte til foreningens disposisjon, overlates midlertidig til foreldrelaget ved Steinberg Skole for montering ved skøytebanen i Buskerudsvingen.

Sportslig har det heller ikke vært noen stor sesong. Damegruppen fikk kr. 4.000,- til innkjøp av turnmateriell, og overtar driften av kiosken fra neste år. Åge Nilsen trener A-laget.

1971

Oppmennene gis fullmakt til å arrangere transport på billigste og beste måte. Telefonpenger til de forskjellige oppmenn må attesteres av formann. Nye drakter innkjøpt til juniorlaget. Fotballforbundet vedr. legekort: Våre spillere bes gå til lege for undersøkelse. Kr. 2000,- ble avsatt til 50-års jubileum. Banen kan brukes fra 24. april.

Vanførelaget fikk kr.50,-. Lysløypekomiteen arbeider med arbeide om anlegg av løypa etter den foreslåtte fase. Edvind Wang henstilte til medlemmene å ta et krafttak utenfor huser for å få istand til maidagene.

Innbrudd på banen. Borte sjokolade, potetgull, mineralvann + øks og sag.

Innkjøpt 3 dresser som skal ligge i trenerkofferten. A-lagets stamme innvilges mot kvittering å få låne hver sin dress for sesongen.

Buskerud Idrettskrets bevilget kr. 400,- til barn og mosjonsidrett.

1972

Fotballutvalgets søknad om å gå til innkjøp av strømper og bukser til A-laget ble nedstemt med 7 mot 2 stemmer.

Vedtak: Sende ut skjemaer for inntegning av nye medlemmer.

Kjell Solberg fikk innsatspokalen for hans treningsiver i 1971.

Legeærklæring fra Forbundet: Styret mente at de under 17 år bør få legeattest fra skolelegen.

Søknad fra damegruppa om å få beholde kontingenten til foreningen til egen drift. Forslaget falt med 20 mot 13 stemmer.

På generalforsamlingen fremmet revisorene forslag om at damegruppen beholder kontingenten mot at foreningen beholder tilskudd fra Fylket og kommunen. Forslaget enstemmig vedtatt.

Styret melder foreningen inn i foreningen Norden.

1973

Det skal utbetales kr. 12,- pr.time for tapt arbeidsfortjeneste. Under ledelse av Åge Nilsen tok A-lags-treningen til først 1. desember 1972, som vekselvis er drevet på skolens nye gymnastikksal og ute på banen. Laget ble avdelingsvinner.

Innkjøpt røde kort som gis til alle medlemmer med tillitsverv. Juniorer med betalt kontingent for 1973 går gratis på kampene.

A-laget har fått et sett drakter av Eiker Sparebank.

Håndballjentene har fått Willy Jensen fra Mjøndalen som trener. Han finansieres av jentene selv.

Åge Nedberg er autorisert forbundsdommer. Kretsdommere: Helge Jacobsen, Sigmund Kristiansen og Kjell Wilhelmsen.

1974

Steinberg I.F. er en driftig idrettsforening skriver Eiker-posten i sitt jubileumsnummer 8.november. Og vi leser videre:

” Det arbeidet som blir gjort innen idrettsforeningene i N.Eiker må karakteriseres som enestående. Tillitsmenn og ledere bruker all sin fritid i dette arbeidet, som utføres på frivillig basis og uten godtgjørelse av noen art. Hvis man omgjorde dette arbeidet i penger ville det dreie seg om hundretusener i årets løp. Idrettsforeningenes målsetting er å aktivisere, drive fysisk fostring og ikke minst skape et godt sosialt miljø blant barn,ungdom og voksne. Steinberg I.F. er en av de foreninger som klarer dette på en utmerket måte. Foreningen ble startet ll.august 1926. Blant aktivitetene kan vi nevne: fotball, håndball og turn. Fotball er den som dominerer mest. Foreningens A-lag i fotball har iår fått lønn for sin innsats, nemlig ved å bli avdlingsvinner i 5.div. I skrivende stund er det ikke blitt spilt kvalifiseringskamp, men mye tyder på at foreningen vil kunne kvalifisere seg slik at vi kan ønske Steinberg I.F. velkommen til 4.div. i neste sesong. Det kan videre nevnes at B-laget ble kretsmestere i reservelagsserien og at Knøttene også gikk hen og ble kretsmestere. Turn og mosjonsaktiviteten er av en noe nyere dato. Det ble dannet en “damegruppe” i 1970. Denne skiftet navn i 1973 til “turngruppa”. Aktiviteten her er meget stor og omfatter ialt 7 partier. Jentene er de som dominerer, men det er nå satt igang, som en prøveordning, et parti for gutter i alderen 8-12 år. Oppslutningen er positiv, slik at dette sikkert blir en permanent ordning. Det vil fra januar 1975 bli igangsatt et dameparti, som foruten å drive mosjon, skal trene program for kretsstevner etc. På trimfronten er det partier både for damer og herrer. Oppslutningen på herrepartiet er ikke så god som den burde være. Vi henstiller derfor til mannfolkene på Steinberg, å bedre sin fysikk gjennom den mosjon som dette kan gi. Gruppa arrangerer årlig juleoppvisning, juletrefest og mødresammenkomster. I mars neste år reiser en piketropp til Ølstykke i Danmark. Dette som en gjenvisitt. Foruten de partier som vi nå har nevnt, er det partier for jenter-gutter 6-8 år, piker-gutter 8-12 år, og piker 12-16 år. Håndball er etter hvert blitt en populær aktivitet så oppslutningen videre vil sikkert øke. Steinbergs stolthet må sies a være idrettsanlegget. Foreningen har egen bane og klubbhus. Dette anlegget blir holdt vedlike av en foreningsinteressert banemester. Foreningen har fire hundre medlemmer, disse noenlunde likt fordelt på voksne og barn.”

1975

Det skal gås til innkjøp av ny fane til kr.6.000,-. Nye farver på draktene: Rødt og hvitt – godkjent av Forbund og Krets.

Fotballgruppa v/B-laget overtar bilettsalget på banen og innvilges 10% av spilleinntektene. Klubbhuset er malt ferdig, og delevegg er på plass. Deleveggen ble særs billig da vi fikk som gave fra Eiker Fabrikker materialet til veggen. Den nye fanen ble avduket og overlevert foreningen før var kamp mot Hasle/Løren 20.mai.

Foreningens premieskap som Erik Wendelborg har gjort er hengt opp i vestibylen på Folkets Hus. Idrettskretsens bidrag 1975 er mottatt med kr.350,-.

Til nytt gjerde og klosetter er innvilget av kommunen: kr.35.000,-, og gjerdet skal trekkes inn mot veien på innsiden av bjerkene.

Autorisert dommer og kretstrener: Ulf Svendsrud. Treningsleder: Egil Oseth og Erik Wendelborg.

Styret har behandlet 30 saker i 4 styremøter. Bingosesongen 1974/75 ga også denne gang et gledelig overskudd, og styret takker igjen disse “slitere” som år etter år skaffer oss penger.

Alle klubbene på Nedre Eiker skal forsøke å komme frem til lik kontingent. For senior kr.40,-, junior kr.20,pr. år. Vedtatt med 39 mot 1 stemme.

Det ble gitt uttrykk for at flere foreldre nå må se sitt ansvar i å være med å kjøre lagene i junioravdelingene i håndball og fotball til kampene.

MED ALKOHOL I KROPPEN – NÅR DU ALDRI TOPPEN

1976

Aktiviteten i de forskjellige avdelinger må sies å være god. Steinberg Skoles gymnastikksal har vært flittig brukt i hele vinter. Fotballutvalget har meldt på: A – B, Knøtter, Lilleputt og småguttelag i de forskjellige serier.

Styret i jubileumsåret består av:

 • Formann Arne Nilsen Moen,
 • Viseformann Arne Kristoffersen,
 • Kasserer Astrid Moen,
 • Sekretær Erling Wendelborg,
 • Styremedlemmer:
 • Kjell Wilhelmsen,
 • Johs. Oseth,
 • Rolf Ek,
 • Anna Ramsli,
 • Svein Baklid.
 • Varamann: Thore Nilsen.

Jubileumskomiteen har foruten styret bestått av: Vidar Øen, Gunvor Ek, Gerda Bruvold, og Knut Evjen.

Styret i jubileumsåret 1976
Styret i jubileumsåret 1976.

Våre A-spillere i fotball har hatt en glimrende sesong, ja, vel den beste i foreningens historie. De var ikke snauere enn at de gikk seirende ut av sin egen jubileumsturnering der følgende lag deltok:

 • Birkebeineren
 • Ski
 • Borgen
 • Solberg
 • Hokksund.

Resultater:

 • Birkebeineren – Ski : 3 – 2 ,
 • Borgen – Solberg : 1 – 0 ,
 • Steinberg – Hokksund : 2 – 0 ,
 • Birkebeineren – Borgen : 0 – 0 ,(9-8 straffe)

Finale:

 • Steinberg – Birkebeineren : 7 – 0 .

Også i sine serieoppgjør har laget gjort en helhjertet innsats. Lenge har de holdt toppplassering i 4. divisjon, distrikt II, avd. A. Stillingen er etter 16 kamper : 9 seire, 3 uavgjort , og 4 nederlag.

2 kamper gjenstår : Først ute mot Slemmestad, og så siste, kanskje avgjørende kamp mot Kongsberg som i skrivende stund bare ligger 2 poeng bak.

Noen lett oppgave har ikke våre gutter, men med et fulltallig hjemmepublikum i ryggen skulle vårt lag ha store muligheter for seier, og dermed være klar for kvalifisering for 3. divisjon.

1977

Klubben hadde dette året 450 medlemmer, og over halvparten av disse var barn. Arbeidet med nytt klubbhus ble påbegynt i juni, og til jul var huset helt ferdig utvendig.

A-laget satset offensivt, og etter kampen mot Asker 30. april skrev Bærum Budstikke at:

“laget nok kommer til å kjempe i toppen også i år. Laget spiller enkel fotball og er raske å komme seg i angrep når de først får ballen … I tillegg spiller Steinberg hard fotball, på kanten av det vi vil kalle smårått”.

Steinbergs knøttelag gikk gjennom Skrim-serien uten tap. Laget scoret 115 mål på 35 kamper. På Steinberg-cup for knøtter ble det arrangementsmessig og økonomisk fullklaff.

1978

I årsberetningen sto det dette året å lese:

“Året 1978 har for Steinberg IF artet seg som et merkeår, ja, vi har vel lov til å kalle det et jubelår. Det startet den 18. april, da byggekomiteen overleverte det nye klubbhuset. Ordfører Wiik foretok den offisielle åpning. Den 4. juni arrangerte Turngruppa Kretsturnstevnet for voksne. Stevnet ble meget vellykket i strålende vær. På toppen av det hele klarte A-laget å spille seg opp i 3. divisjon”.

Opprykk til 3. divisjon etter serieavslutning i 1978

A-laget på Steinberg 1978
Bak fra venstre: Trener Erik Eriksen, Kåre Solberg, Trond Skistad, Torbjørn Loe, Arnljot Hunnestad, Arne E. Eriksen, Runar Johansen, Kjell O. Elleffsen, oppmann Arild Brekåsen.
Foran fra venstre: Ulf Svendsrud, Tore Eriksen, Rolf Nilsen, Rune Killingstad, Vidar Andersen, Steinar Hunnestad, Trond Bj. Oseth, formann Harald Løken.

Det nye klubbhuset var gjeldfritt, og endelig pris på huset ble kr. 650.000,-. Inntekter fra bingo og den frivillige innsatsen hadde gjort dette mulig. Nedre Eiker kommune bevilget kr. 175.000,-. Fra Norsk Tipping fikk klubben kr. 145.000,-. Det gamle klubbhuset ble restaurert både innvendig og utvendig, og baneanlegget var i meget god stand.

90 barn og 37 voksne deltok aktivt i Turngruppa. Det var ønsker om å starte dameparti i turn, noe det senere viste seg å være liten interesse for. Jazzgymnastikk var imidlertid svært populært.

1979

Denne sesongen ble det lagt ned omlag 1000 dugnadstimer på baneanleggene. Til tross for store investeringer til nytt klubbhus, restaurering av det gamle klubbhuset, ny håndballbane og ny treningsbane for fotball, var foreningen fortsatt gjeldfri og økonomien god.

Bingo, lotteri og bortleie av klubbhus som skolelokale for l. klassinger ved Steinberg skole ga gode inntekter.

Offensiv satsning i 3. divisjon i 1979.

Steinbergs A-lag i 1979
Liggende foran: Trond Skistad.
Foran fra venstre: Rune Killingstad, Jan Tore Oseth, Tore Eriksen, Rolf Nilsen og Torodd Presberg.
l midten: Tommy Olsen og Vidar Andersen.
Bak fra venstre: Arne Erik Eriksen, Kjell Ove Ellefsen, Torbjørn Loe, Kåre Solberg, Arnljot Hunnestad, Runar Johansen, Steinar Hunnestad og Tor Erling Gunnerud.

I Junioravdelingen var det stor aktivitet. Knøttelaget gikk gjennom serien uten å avgi poeng. Spillerne på juniorlaget viste imidlertid manglende interesse, og laget ble trukket fra serien.

A-laget rykket ned i 4. divisjon. Håndballgruppa, som i fjor hadde et hvileår, deltok med ett damelag i årets serie. Håndballgruppa utdannet to jenter til dommer-aspiranter, og begge dømte flere kamper.

Turngruppa arbeidet under vanskelige forhold. Dette året ble det bygget ny skole på Steinberg, og all trening foregikk derfor ved skolene i Mjøndalen. En spesialtropp på 16 jenter deltok på kulturuka i Ølstykke.

Det var stor interesse for sykling, og det ble vedtatt å opprette en sykkelgruppe.

1980

Det var problemer med å skaffe folk til bingoen, og det ble inngått et samarbeid med Skolekorpset.

16. januar sto treningsbanen på “Hollywood” helt ferdig med lysanlegg og
toppdekke, og foreningens anlegg var nå i tipp topp stand.

A-laget endte på 6. plass i serien. En nykomling i foreningen var Steinberg Old Boy’s. For Junioravdelingen ble året en sportslig bra sesong, og Steinberg-cup var fremdeles en god inntektskilde for klubben.

I motsetning til Turngruppa med 100 barn og 51 voksne medlemmer, var det dårlig oppslutning rundt Håndballgruppa.

Cykkelgruppa hadde i alt 19 betalende medlemmer og aktiviteten i gruppa var meget stor. Gruppa hadde med startende på rittene Trondheim-Oslo, Vattenrundan Sverige, Drammensfjorden rundt, Grand National, Finnemarka, Svelvikrittet og Ridderrittet.

1981

Tross store driftsutgifter, var økonomien i foreningen god. Ulf Svendsrud, Arne Erik Eriksen, Kåre Solberg og Vidar Andersen fikk på fotballgruppas avslutningsfest hver sin pokal for mangeårig innsats for foreningen.

A-laget beholdt plassen i 4. divisjon, og et lag fra Steinberg IF vant årets Skrim-serie for knøtter. Laget vant samtlige av sine 11 seriekamper med den fantastiske målforskjellen 77-1.

Turngruppa deltok for første gang på Landsturnstevnet som dette året ble arrangert i Tromsø. På Bamekretsturnstevnet deltok 61 turnere.

I tillegg til de årlige arrangementene med juleoppvisning, juletrefest og Turnsportens Dag, arrangerte Turngruppa St. Hans-fest på banen i samarbeid med Juniorgruppa.

1982

Året ble sterkt preget av konflikten mellom Kristoffer Loe og Steinberg IF angående videre utbygging av idrettsanlegget. Kulturstyret forsøkte å mekle i denne saken, uten å lykkes.

Generalforsamlingen i Steinberg IF vedtok å legge ned foreningen dersom ikke kommunestyret gikk inn for det utbyggingsalternativet som klubben ønsket. Det alternativet som kommunestyret gikk inn for, forutsatte at idrettsområdene ble liggende spredt. Som en følge av dette ville det bli opp til 600 meter fra klubbhuset til det mest fjerntliggende idrettsarealet.

Når foreningen gikk så sterkt inn for sitt alternativ, som også ga minst plass, skyldtes dette at foreningen da ville få ca. 30 mål sammenhengende idrettsareal på området rundt Steinberg Stadion.

Steinberg IF møtte mannsterke opp i kommunestyresalen da saken skulle avgjøres. Dette hjalp imidlertid ikke, og Kristoffer Loe vant drakampen. I følge Dagbladet gråt flere Steinberg-patrioter da avgjørelsen i kommunestyret falt. De følte seg dolket i ryggen.

Hovedstyret i foreningen informerte Norges Idrettsforbund om at foreningens styre hadde lagt ned vervene sine. Klubbhus og idrettsanlegg ble låst og lukket og sto uten tilsyn.

Informasjonssjef i Norges Idrettsforbund, Finn Borgersen, mente det som nå hadde skjedd i foreningen var enestående i norsk idrettshistorie. I følge Borgersen dreide nedleggelse av styrevervene seg om en ren protestaksjon som gikk ut over klubbens mange medlemmer som ville fortsette klubbens drift.

Formann i Buskerud Idrettskrets, Kjell Gundersen, sa til DT-BB at han ikke var enig i fremgangsmåten til det styret som nå hadde gått av og at medlemmene selv måtte ta initiativ til at en ny generalforsamling fikk valgt et nytt styre i foreningen.

21. desember ble driften i foreningen gjenopptatt etter at det kvelden før i et møte mellom Steinberg IF og Buskerud Idrettskrets ble vedtatt at det gamle styret skulle gjenoppstå som et forretningsstyre.

Selv om inntektene på bingoen sviktet dette året, var foreningens økonomi meget god og idrettsanleggene i meget god stand. Foreningen arrangerte åpent hus hver mandag med salg av kaker og kaffe.

Samtlige formenn og oppmenn fikk brev fra hovedstyret om at det var kommet klager på kryssing av jernbanen. Dersom kryssingen ikke opphørte, ville banen på “Hollywood” komme til å bli nedlagt.

For guttelaget var 1982-sesongen en ujevn sesong. De stilte med lag i Norway Cup, uten at dette ble noen sportslig stor debut for Steinberglaget. Foreldreengasjementet var imidlertid svært positivt med mange foreldre som stilte opp.

Det ble inngått et samarbeid med Loesmoen da det var for få spillere på guttelagene i begge klubbene. A-laget rykket ned i 5. divisjon. 3. sesong med Old Boy’s lag endte med 4. plass i serien.

På Barnekrets-turnstevnet deltok 55 turnere fra Steinberg.

1983

24. januar ble det holdt ekstraordinært årsmøte hvor valget av nytt hovedstyre var eneste post på programmet. I forbindelse med årsmøtet uttalte Kristoffer Loe i en kommentar til Fremtiden:

” … jeg håper vi kan få igjen det gode samarbeidet jeg synes vi har hatt i alle år. Hverken bygda eller jeg er tjent med at uskyldige idrettsutøvere rammes av det som har skjedd til nå”.

Idrettsanlegget var tilknyttet Loes vann- og kloakkanlegg, og tidligere formann i Steinberg IF, Arne N. Moen, uttalte til Fremtiden at foreningen også ønsket å forsette det gode samarbeidet med Kristoffer Loe.

Barn og ansatte i Steinberg Barneparkering sto uten lokaler etter brann i lokalene “Røde hane gol”, og takket være Steinberg IF kom barneparken i drift igjen 7. november.

Foreningen leide velvillig ut to garderober og anla lekeplass i tilknytning til klubblokalet. Vanntilførselen inn til dusjene ble utbedret, og vannledningen til klubbhuset flyttet over til Norsk Kabelfabrikks område.

A-laget endte på 4. plass i 5. divisjon. Utover i sesongen ble det mindre og mindre interesse for fotball blant barn, og Junioravdelingen sto til slutt igjen med to knøttelag og ett lilleputtlag. På knøttelaget var det imidlertid stort frammøte på trening og stor interesse.

Nytt av året var at knøtter spilte på tvers av banen og med 7 spillere. Junioravdelingen slet tungt for å skaffe tillitsmenn, og det var fare for at avdelingen måtte legge ned driften i 1984-sesongen.

1984

A-laget rykket opp i 4. divisjon. I Junioravdelingen var det stor sportslig aktivitet med to knøttelag, ett lilleputtlag og et nystartet pikelag. Det var i tillegg ønsker om å starte damelag i 1985-sesongen.

1985

Kjell Halvorsen deltok på studietur til Birmingham i England.

På Steinbergcup for knøtter ble det også i år overskudd. Det var varierende interesse og resultater for lagene i Junioravdelingen.

Pikelaget kom på 3. plass i serien.

1986

Dette året markerte foreningen 60 årsjubileum. Det ble sterkt fremhevet at foreningen skulle være en viktig miljøskapende faktor i nærmiljøet. Kjell Halvorsen og Sigmund Simensen reiste på kombinert studie- og visningstur til Holland og Vest-Tyskland. Målet med turen var å finne egnede steder for treningsleir.

Steinberg IF’s damelag så dagens lys med Finn Rune Karlsen som trener. Laget spilte 12 seriekamper med målforskjellen 17-75. For mange på damelaget ble første sesong en brutal overgang fra junior til senior.

Fem kvarter måtte Steinbergs Jon Ole Olsen ligge på en provisorisk båre før ambulansen kom da han brakk benet stygt under kampen mellom Steinberg IF og Konnerud 2. mai.

Old Boys-laget sto for årets publikumsrekord på Steinberg Stadion, og serien ble meget god for Old Boy’s-laget.

I Junioravdelingen var det svak rekruttering av barn i alle aldersklasser.

Dette året var det streik i Nedre Eiker kommune. Det førte i en periode til at gresset på banen ikke ble klippet. Alle toppkampene ble stoppet og fotballen ble hardt rammet av streiken.

1987

Dette ble et godt år for foreningen. A-laget hadde bra frammøte på trening og gjennomførte en vellykket treningsleir til Rold Danmark. Fra første spark på ballen denne sesongen ble det for A-laget en fartsfylt og spennende sesong med opprykk og kretsmesterskap.

Steinberg-cup gikk nok en gang med økonomisk overskudd, og Junioravdelingen kom økonomisk vel i havn. Avdelingen slet imidlertid fortsatt med rekruttering av barn.

Steinberg Old Boy’s ble det mestskårende Old Boys-Iaget i kretsen, og 1. laget havnet på 3. plass i serien. Mye regn gjorde avviklingen av kampene vanskelig samtidig som regnet satt sitt preg på gressbanen.

Turngruppa sendte en tropp til Landsturnstevnet i Mandal, og ved Barnekretsturnstevnet i Drammen i mai deltok 34 jenter og 12 gutter. Forøvrig arrangerte Turngruppa juleoppvisning og juletrefest. Turngruppa telte dette året 82 barn og 18 voksne.

1988

Sesongens seriekamper for A-laget startet meget oppløftende og laget endte på 8. plass på 4. divisjonstabellen. Steinbergs Old Boy’s-lag under det velklingende navnet “kanin-losjen” havnet i storfint selskap da finalen i årets uoffisielle NM for Old Boy’s ble spilt 28. oktober. De møtte selveste superlaget fra 1975, nemlig Bodø-Glimt. Old Boy’s-laget gikk respektløst til verks, men tapte 1-0 etter en billig scoring.

For Turngruppa ble det mye arbeid med Buskerud Trampetten som gikk av stabelen i Hokksundhallen 20. november. Turnere og ledere, til sammen omlag 350 mennesker, ble innkvartert på Steinberg og Mjøndalen skole. I forbindelse med dette arrangementet var det godt samarbeid med Troppsgymnastikkutvalget i Buskerud.

1989

Forsøket på å skaffe flere medlemmer gjennom familekontingent svarte til forventningene, og dette ble et aktivt år med sportslig gode prestasjoner. Foreningen telte omlag 300 medlemmer. Økonomien var god, og bingoen sto fremdeles for den største inntektskilden.

A-laget beholdt plassen i 4. divisjon. Dette var den 10. sesongen med Old Boy’s-lag, og interessen blandt spillerne var på topp. 1. laget hevdet seg godt i både serie og cup. I Junioravdelingen var det rundt juletider og på nyåret forsøk på å få i stand et samarbeid med MIF for smågutt- og guttelag. Saken ble imidlertid henlagt da det var liten interesse blant foreldrene for et slikt samarbeid. Seriens påmeldte guttelag ble derfor trukket.

Ved Bamekretsturnstevnet på Gol deltok 32 jenter, mens det på Landsturnstevnet i Sandefjord deltok 6 jenter. Det var dette året 20 voksne og 65 barn i Turngruppa.

1990

Dette ble igjen et aktivt år for foreningen hvor det ble jobbet med å finne midler til utbygging av en lysløype. Foreningen hadde 300 registrerte medlemmer. A-laget rykket ned i 5. divisjon, mens rekruttlaget rykket opp i 1. divisjon. Old Boy’s trakk det eldste laget fra serien. Det gjenværende Old Boy’s-laget endte på 2. plass i 1. divisjon.

Bandygruppa ble fonnelt lagt inn under Junioravdelingen, som dette året hadde større aktivitet enn på flere år. Lillegutt-79 endte midt på tabellen i l. divisjon. Med treningsiver, disiplin, lærevillighet og spilleglede viste laget at en liten klubb med få spillere kunne kjempe med de store.

17. mars feiret Turngruppa 20-årsjubileum. Ved Bamekretsturnstevnet på Slemmestad deltok 34 jenter.

1991

Rekrutteringen av nye medlemmer var dette året svak, og det ble sett på dette med bekymring. I desember ble 21 lysarmaturer i den nye lysløypa skutt i stykker. Skadene beløp seg til flere tusen kroner. Lysløypa var et resultat av et samarbeid mellom Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune.

Seks fotballag ble påmeldt serien, og i år stilte klubben eget juniorlag. Lillegutt-79 gjorde det bra på Norway Cup og hadde gode resultater i l. divisjon. Bandysesongen ble preget av problemer med brøyting av banen og dårlige lysforhold.

1992

8. november ble materialforvalter Kjell Rune Halvorsen brått revet bort.
Junioravdelingen hadde en god sesong, og lagene gjorde store framskritt på fotballbanen.

1993

Året ble preget av sviktende økonomi og tillitsmannsproblemer. Gjennom året ble det arbeidet med klubbutvikling, og det var et ønske om å utvikle en bred sosial profil.

Det ble bygget nytt klubbhus i tilknytning til banene på “Hollywood”. Dette var et økonomisk løft for foreningen. De andre gruppene ga god støtte til dette prosjektet. Old Boy’s støttet med kr. 6100,-, Turngruppa med kr. 6000,- og Junioravdelingen med kr. 15.000,-. Fra Buskerud Fylkes miljøfond fikk klubben 12.060,- til byggingen. Klubbhuset ble bygget på dugnad på helger og kvelder. Uten denne fantastiske innsatsen, hadde byggingen av huset ikke vært mulig.

Hans Petter Carstensen ble hedret for sin innsats for bandyen på Steinberg. Bandysporten hadde skutt skikkelig fart på Steinberg de siste årene. Denne vinteren gjorde bandyspillerene fra Steinberg det bra, og skolelaget ble nummer to i NM i rinkbandy på Jordal Amfi. Det samme laget ble nummer to i Buskerudmesterskapet i innebandy. 4 lag var påmeldt serien i bandy og lagene gjorde det godt i cuper. Foreldre og trenere sto også for en imponerende innsats.

Steinbergs A-lag var dette året rekordungt med en gjennomsnittsalder på 22,6 år i troppen på 22 mann. Old Boy’s og Junioravdelingen hadde behov for rekruttering av nye spillere. Dette året var det vanskelig å få med barn i alle aldersgrupper, og det ble ikke stilt junior- og guttelag.

Old Boy’s-laget endte på 3. plass i 2. divisjon. Også Turngruppa slet med rekrutteringen, og de to minste aldersgruppene ble slått sammen til ett parti.

12. august var Steinbergspillerne Ove Myklemyr og Rune Bogen utsatt for en bilulykke. Ove Myklemyr brakk nakken i ulykken.

1994

Det ble satt opp nye lys rundt grusbanen på “Hollywood”. Onsdagstreffen var en kjempesuksess med fullt hus ved hvert treff.

Hovedstyret hadde imidlertid problemer med å få gjennomført ekstra oppgaver og tiltak og ønsket seg en frivillig gruppe som kunne være med når det skulle tas i et tak. Etter langvarige sykehusopphold kom Ove Myklemyr igjen tilbake til foreningen som oppmann for A-laget.

Under mottoet: “Vi gir alt for Steinberg” feiret nesten 70 barn i alderen 6-12 år fotballavslutning i regi av Steinberg IF. For Junioravdelingen ble sesongen en sportslig god sesong i serie og cupspill. Foreldrene stilte velvillig opp.

Det ble forsøkt med et bli-kjent-lag for 6-åringer. Allidrettsgruppa ble lagt inn under Turngruppa. Bandyen var godt organisert, det ble holdt bandyskole og det ble oppnådd gode resultater i sesongen.

Turngruppa hadde nå 80 medlemmer. Old Boy’s-laget og Veteran-laget spilte dette året i henholdsvis 2. divisjon og 1. divisjon.

1995

Dette året gjennomførte foreningenen en omfattende medlemsaksjon hvor det ble delt ut brosjyrer om foreningens tilbud. I tillegg ble det arbeidet med ajourføring og supplering av instrukser for de fleste tillitsmannsvervene. Idrettsanlegget bar preg av å være nedslitt.

Arbeidet i junioravdelingen var preget av engasjement, vilje og en positiv tro på framtiden. Det ble en aktiv bandysesong med kjempeengasjement fra barn og foreldre.

Også i fotballgruppa var det stort engasjement og aktivitet. “Fotballens dag” i august ble et vellykket arrangement i strålende vær med bra fremmøte og mange aktiviteter. 1995-sesongen ble nok en fremgangsrik sesong for Old Boy’s gruppa. Old Boy’s-laget rykket opp i 1. divisjon og Veteran- laget ble nr. 3 i 1. divisjon for veteraner.

Medlemstallet i Turngruppa var i stadig nedgang, med 40 medlemmer dette året.

1996

Denne sesongen fikk Turngruppa en gledelig rekruttering av nye medlemmer, og medlemstallet økte betraktelig fra 40 medlemmer høsten 1995 til 98 medlemmer høsten 1996.

I Junioravdelingen ble 6 lag påmeldt serien for aldersbestemte klasser. Lagene 11 og 12 år rykket begge opp i 1. divisjon. 12-åringene valgte imidlertid å fortsette i 2. divisjon.

1997

Denne sesongen ble igjen en aktiv sesong for foreningen. Det ble imidlertid sett med uro på utviklingen i Folkets Hus-saken, da det var fare for at barnehagen skulle bli nedlagt eller flyttet. Gressbanen hadde behov for betydelig vedlikehold og oppgradering for å bli satt i tilfredstillende stand.

A-laget rykket denne sesongen ned i 5. divisjon. Både Old Boy’s og Veteranlaget spilte i 1. divisjon, og ble henholdsvis nr. 3 og nr. 4. Sportslig gjorde bandylagene og fotballagene i Junioravdelingen det bra i serien.

På allidretten deltok 23 barn. Flesteparten av disse var imidlertid fra Hokksund. Det ble ikke holdt turnstevner. Turngruppa hadde ansvaret for to aerobicpartier våren 1997.

Partiet for ungdom i alderen 12-18 år hadde syv medlemmer og partiet for voksne hadde seks medlemmer. I brev til Hovedstyret skrev Turngruppa at driften: “foreløpig legges på is i ett år inntil nye ildsjeler dukker opp og kan overta”. Junioravdelingen overtok allidrett høsten 1997.

1998

Hektisk aktivitet preget foreningen som hadde 175 medlemmer, 77 barn og 96 voksne. Som eneste idrettslag i Nedre Eiker, var foreningen bøssebærere under årets TV-aksjon. Det var behov for betydelig vedlikehold på foreningens anlegg, spesielt på gressbanen.

For Junioravdelingen ble det i årets sesong enestående resultater. Nytt av året var 5 trener- og lederforum hvor to styremedlemmer og de ulike laglederne var representert. Allidretten arbeidet i motbakke. Det var mange gutter i de aktuelle årskullene jentene var det derimot vanskeligere å få tak i.

Det ble igjen etablert guttelag. Dette var første guttelag siden 1990. Laget reiste på treningsleir til Fredrikshavn. Målet med turen var trening, kamper og sammenspleising av laget før innspurten i fotballsesongen. Old Boy’s stilte igjen med to lag, Old Boy’s og Veteranlag, men selv med 7 er fotball var det vanskelig å stille lag. A-laget rykket ned i 6. divisjon. Pga. isforholdene var det vanskelig å få til alle treningene og kampene som var planlagt i bandy.

1999

En av de store sakene dette året var salget av Folkets Hus til Nedre Eiker kommune. 15. november ble Folkets Hus på Steinberg overdratt til kommunen. 78 barn og 107 voksne har dette året vært tilknyttet foreningen. Fredagsbingoen ble flyttet til Samfunnshuset i Mjøndalen.

A-laget beholdt plassen i 6. divisjon. Målsettingen var opprykk til 5. divisjon, men pga. skader og dårlig med spillere på slutten av sesongen ble dette vanskelig. Junioravdelingen var denne sesongen større enn noen gang tidligere. 10 lag ble påmeldt til årets serier, noe som var ny rekord for foreningen.

Årsklassene 86, 87 og 88 deltok på Norway Cup, og det var første gang på lenge at Steinberg stilte lag her. Lagene møtte tøff motstand, men gjorde det likevel bra. 25-30 barn var aktivisert i allidrettsgruppa. Et jevnt og stabilt mannskap i Old Boy’s-gruppa stilte i serien med to lag, et ll’er veteranlag og et 7’er Old Boys-lag. Lagene ble henholdsvis nr. 4 og nr. 6 i gruppa.

2000

Utvidelsen av klubbhuset ble en omfattende og tidkrevende prosess. Aktiviteten i foreningen har vært god, men det var vanskelig å finne personer som ønsket styreverv, trenerjobber eller oppmannsposter. Turngruppa ble forsøkt startet opp igjen, uten resultater. Foreningen hadde nå 189 medlemmer, 81 barn og 108 voksne.

Det ble montert nye lyskastere rundt grusbanen på “Hollywood”. I den verste flomperioden i oktober og november oppsto flere oversvømmelser i garderobeanlegget på klubbhuset. På det verste sto vannet 30 cm oppover veggen.

Sesongen ble en suksessesong for A-laget. Laget tapte ikke en eneste kamp og rykket opp i 5. divisjon. Junioravdelingen engasjerte denne sesongen 79 barn, og sportslig og resultatmessig gjorde lagene det svært bra. For første gang i historien dro Old Boy’s på treningsleir utenlands, nærmere bestemt til Aalborg i Danmark. Også i år deltok Old Boy’s med både Old Boy’s-lag og Veteranlag i serien.

2001

Foreningen har i jubileumsåret omlag 200 medlemmer. Den største aktiviteten finner man innen fotball. Bandygruppa har en viss aktivitet og holder blant annet bandybanen oppe gjennom dugnadsarbeid.

Steinbergs A-lag er tilbake i 5. divisjon. Laget har som mål å stabilisere seg i denne divisjonen, og målsettingen er en plass blant de 5-6 beste. Foreningen har i tillegg to Old Boy’slag, ett juniorlag, ett guttelag og tre aldersbestemte lag i tillegg til allidrett for barn mellom 5 og 7 år.

Det er i 2001-sesongen startet damelag, og en av klubbens store utfordringer ligger i å rekruttere flere jenter til klubben. Å få inn andre aktiviteter som barn og unge trives med i tillegg til de tradisjonelle aktivitetene, er andre utfordringer klubben står overfor.

Foreningen rår over betydelige midler og diskuterer fortsatt planer om utvidelse av klubbhuset. Bingoen har de siste 25 årene utgjort foreningens største inntektskilde.

Hovedstyrets ledere.

1926-28     Helmer Christoffersen

1928-31     Isak Horgen

1931-32     Erland Øen

1932-33     Nils L. Nilsen

1933-34     Rich. Øen

1934-40     Isak Horgen

1945-55     Odd Helmer

1955-60     Sigmund Kristiansen

1960-61     Arne Nilsen Moen

1961-69     Sigmund Kristiansen

1969-70     Arne Nilsen Moen

1970-72     Vidar Øen

1972-73     Arve Løvås

1973-75     Vidar Øen

1975-81     Arne Nilsen Moen

1981-82     Svein Inge Nilsen

1982-83     Harald Løken / Ulf Svendsrud

1983-84     Harald Løken

1984-86     Odd B. Johansen

1986-89     Åsmund Johansen

1989-92     Svein Inge Nilsen

1992-94     Berit Arnesen

1994-97     Tom Wilberg

1997-00     Håvard Lie

2000-01     Erik Ørjansen

Divisjonsoversikt for A-laget 1976 – 2001

1976 – 1978 4. divisjon
1979 3. divisjon
1980 – 1982 4. divisjon
1983 – 1984 5. divisjon
1985 – 1986 4. divisjon
1987 5. divisjon
1988 – 1991 4. divisjon
1992 – 1994 3. divisjon
1995 4. divisjon
1996 3. divisjon
1997 4. divisjon
1998 – 1999 5. divisjon
2000 6. divisjon
2001 5. divisjon
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015